سیمای ادب گفتاری و رفتاری در قرآن
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه علوم اسلامی رضوی 6/92
نام استاد/نام دانشجو : روح الله سید الحسینی