جایگاه قصص قرآن در تفاسیر عصری بر مبنای المیزان، من وحی القرآن، فی ظلال القرآن و التحریر والتنویر
30 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه علوم اسلامی رضوی 4/92
نام استاد/نام دانشجو : محمد میرزایی