بصیرت در قرآن و نهج البلاغه
47 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد
نام استاد/نام دانشجو : فاطمه تقوی