ساختارشناسی سوره های عنکبوت و روم
32 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشکدۀ تربیت مدرس قرآن مشهد
نام استاد/نام دانشجو : طاهره دهشیبی