نقش قرینۀ مقابله در تفسیر قرآن
36 بازدید
محل نشر: آموزه های قرآنی، شماره19، بهار و تابستان 93
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی