جستاری در باب ایهام و آرایه های ایهام آمیز در قرآن کریم
41 بازدید
محل نشر: آموزه های قرآنی، شماره، 12، پاییز و زمستان 89
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی