سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
پژوهشگر  
1374/01/01 
1380/01/01 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه فردوسی مشهد 
داوری مقالات علمی و جشنواره فردوسی 
 
ادامه دارد 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدیر گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث 
1375/01/01 
1378/01/01 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
عضو هیئت علمی، استادیار 
 
ادامه دارد 
تدریس 
همکاری 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
دبیر علمی و عضو هیئت تحریریه 
 
ادامه دارد 
علمی- اجرایی 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مدارس حوزه علمیه مشهد 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب ( صرف، نحو، بلاغت) 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مدارس حوزه علمیه مشهد 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اصول فقه (اصول مظفر، رسائل) 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مدارس حوزه علمیه مشهد 
مدرس 
 
 
فقه (شرح لمعه) 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مدارس حوزه علمیه مشهد 
مدرس 
 
ادامه دارد 
علوم قرآنی 1تا5  
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
تاریخ تفسیر 1 تا 3 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
مفردات قرآن 1 و 2 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
قصص قرآن 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
قرآن و علوم ادبی 
تدریس 
دفتر تبلیغات حوزه علمیه خراسان 
مدرس 
 
 
تفسیر اثری 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
دانشهای جدید تفسیر 
تدریس 
دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
مدرس 
 
 
تاریخ قرآن 1 و 2